آسینتامن

قطعه ۲۶ ردیف عشق مقدس

اثری ساده و صمیمی، کار یکی از دوستان:

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________
ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\
ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ یا امام خامنه ای ִ \
ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲
ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\
ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞
ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞
ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯
ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ

کاری از “آرمین”

“امین” باز هم زیبا سروده: ” تو ای فرشته خدا که می روی سوی حسین، سلام گرم ما رسان به خاک بین الحرمین؛ به خیمه آل عبا به کودکان تشنه لب، به مشکهای خالی و به اضطراب زینبین؛ سلام ما از این مکان که قطعه ای ز جنت است، به ساقی تشنه لب و به شاه کربلا حسین”.

بریده ای از رمان سمفونی مورچه ها
مورچه به این خوشگلی به این کوچولوموچولویی تا به حال ندیده بودم. الان دیگر اندازه مورچه ها آمده دستم. چقدر هم وراج بود. یک ریز حرف می زد اما آن جمله آخری که گفت، منظورش چه بود؟ یعنی واقعا او یک فرشته بود؟ چی بود که داشت برای خودش می گفت؟ …
–    من را اینطوری نگاه نکن. من اصلا مورچه نیستم. من فرشته ام. اینجا خیلی از مورچه ها هستند که فرشته اند. فرشته هایی به شکل مورچه. ما اصلا ذاتا فرشته ایم اما خدا خواسته به شکل مورچه درآییم. هر شهیدی را تعدادی فرشته پاسداری می کند. اینجا برخی از مورچه ها که مورچه اند اما آن دسته از مورچه هایی که فرشته اند، مراقب پدر تو هستند.
در خواب و بیداری بودم و زیاد جدی نگرفتم حرفهایش را اما حالا؟ اصلا اگر اینها مورچه بودند، چگونه توانستند مرا اندازه خودشان کوچک کنند تا من وارد قبر بابااکبر شوم؟ نکند همین مورچه ای که الان دارد روی دیواره قبر بالا می رود، … خدایا! نکند این هم فرشته تو باشد؟ من کجایم، اینجا کجاست؟
–    هی مورچه؟
–    چیه؟
–    تو مورچه ای؟
–    نه پس آدمم.
–    ببینم؛ تو فرشته نیستی؟
–    فرشته؟
–    آره فرشته.
–    می بینی که من مورچه ام.
–    اینجا آیا مورچه ای هم داریم که فرشته باشد؟
–    چرا، چند تایی از مورچه های اینجا فرشته اند.
–    الان کدام مورچه های اینجا فرشته اند؟
–    الان به جز من مورچه ای داخل قبر هست؟
–    راست میگی.
–    باز چی شده؟
–    هیچی، راستش یکی از مورچه ها پیش پای شما اینجا بود و می گفت: من مورچه نیستم، یک فرشته ام.
–    حکما راست می گفت. هیچ مورچه ای دروغ نمی گوید.
–    یک کم دقت کن؟ نکند خود تو هم فرشته باشی؟
–    خب اگر فرشته باشم که راستش را می گویم.
–    حالا شاید چه می دانم؛ شاید تو یک فرشته اطلاعاتی هستی و رو نمی کنی!
این را که گفتم، قاه قاه خندید.
–    فرشته اطلاعاتی! مگر عملیات است؟
–    آیا راهی هست که بفهمم کدام مورچه، فرشته است؟
–    نه، مگر اینکه خودش لو بدهد.
–    یعنی آن مورچه واقعا فرشته بود؟
–    کدام مورچه؟
–    همان مورچه ای که خیلی کوچولوموچولو تر از شماست. خودت هم شاید او را دیده باشی. رنگش یک جور مشکی عشقی است.
–    تو “آسینتامن” را می گویی. آره، او یک فرشته است. آسینتامن یک پایش عرش است و یک پایش اینجا. او فرشته خوب خداست. می دانی کارش چیست؟ خودش به تو چیزی نگفت؟
–    نه، حرفی نزد. یعنی شاید هم گفت و من در خواب و بیداری چیزی نفهمیدم.
–    آسینتامن هر کسی که خدا را به بابااکبرت قسم می دهد، دعایش را می گذارد در بالش و می برد پیش خدا.
–    مگر بال دارد آسینتامن؟
–    بال دارد، چه بالی هم دارد. تازه خال هم دارد. خط دارد. چشم دارد؛ دو چشم آبی.
–    ولی آسینتامن که پیش من بود، فقط یک مورچه بود!
–    آسینتامن یک فرشته زیباروست اما هر وقت که به زمین می آید، خودش را شبیه مورچه می کند.
–    چند وقت یک بار می آید زمین؟
–    هر وقت کسی خدا را به پدر تو قسم دهد.
–    یعنی من اگر الان خدا را به پدر خودم قسم دهم آسینتامن می آید اینجا؟
–    از ته دل باشد قسمت، می آید. آسینتامن فرشته بامعرفتی است.
دلم را پاک کردم و همانجا گفتم: خدایا! تو را به حق خون این شهید، همین الان آسینتامن را برسان پایین.
–    بیا، این هم آسینتامن!
–    کو؟
–    دارد از روزنه می آید پایین.
–    آسینتامن! ای آسینتامن! سلام بر تو ای فرشته خوب خدا.
–    سلام بر تو ای فرزند آدم.
–    وای! باورم نمی شود؟ یعنی تو یک فرشته ای؟
–    از خدا به واسطه خون این شهید خواستی من نزد تو بیایم. من هم آمدم. دعای دیگری نداری؟
–     تو از اینجا که بروی، می روی کجا؟
–    می روم پیش خدا. ما فرشته ها حتما باید خودمان را لو بدهیم تا شما آدمها ما را تحویل بگیرید!
–    خانه خدا کجاست آسینتامن؟
–    اینجور مواقع کربلاست.
–    یعنی چی؟
–    خون شهید وقتی واسطه یک خواسته از خدا شود، خدا در کنار خون خودش آن دعا را مستجاب می کند. عالم برای خودش حساب و کتاب دارد.
–    و خون خدا هم حسین، ثارالله است.
–    آفرین!
–    آسینتامن! یعنی تو الان عازم کربلایی؟
–    همینطور است.
–    سلام مرا به حسین می رسانی؟
–    لازم نیست. یعنی نیازی به من نداری برای سلام بر حسین. تو بگو سلام بر حسین.
–    سلام بر حسین.
–    تمام شد. حسین، سلامت را شنید.
–    جواب سلام هم می دهد حسین؟
–    باز بگو سلام بر حسین.
–    سلام بر حسین.
–    این بار قبل از اینکه بگویی سلام بر حسین، به دلت نگاه کن.
نگاهی به دلم انداختم و گفتم: سلام بر حسین.
–    آن آرامشی که بر دلت افتاد، قبل از سلام بر حسین، سلام حسین بود بر تو. ای فرزند آدم! هیچ کس به حسین سلام نمی دهد. ما همه داریم جواب سلام حسین را می دهیم.
–    آسینتامن! از حسین بیشتر بگو برایم.

این نوشته در صفحه اصلی ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

یک دیدگاه

 1. ریحانه می‌گوید:

  به به سمفونی مورچه ها رفتم بخونم 🙂 🙂

 2. حجت می‌گوید:

  ایول

 3. طاهره فتاحی می‌گوید:

  به کوری چشم منتقدان اگزوز اول شدم…

 4. زهرا رمضانپور می‌گوید:

  اوّل که نیستم. فهمیدم. من اگه از این شانسا داشتم… به قول جلال مرتّب باشم.
  خیلی خیلی قشنگ بود. منتها من از اسم این فرشته چیزی نفهمیدم! اوّلاً تلفّظش دقیقاً چطوریه؟ آسینتامِن درسته؟ اونوقت یعنی چی؟ مثل این اسمای مصریه که تو سریال یوسف پیامبر می دیدیم. دوماً یعنی چی؟

 5. ##بچه های وزارت اط## می‌گوید:

  #دقت کنید:#
  اول:
  – هی مورچه؟
  – چیه؟
  – تو مورچه ای؟
  – نه پس آدمم.
  – ببینم؛ تو فرشته نیستی؟
  – فرشته؟
  – آره فرشته.
  – می بینی که من مورچه ام.

  دوم:
  – یک کم دقت کن؟ نکند خود تو هم فرشته باشی؟
  – خب اگر فرشته باشم که راستش را می گویم.
  – حالا شاید چه می دانم؛ شاید تو یک فرشته اطلاعاتی هستی و رو نمی کنی!
  این را که گفتم، قاه قاه خندید.
  – فرشته اطلاعاتی! مگر عملیات است؟
  – آیا راهی هست که بفهمم کدام مورچه، فرشته است؟
  – نه، مگر اینکه خودش لو بدهد.
  – یعنی آن مورچه واقعا فرشته بود؟
  – کدام مورچه؟
  – همان مورچه ای که خیلی کوچولوموچولو تر از شماست. خودت هم شاید او را دیده باشی. رنگش یک جور مشکی عشقی است.
  – تو “آسینتامن” را می گویی. آره، او یک فرشته است. آسینتامن یک پایش عرش است و یک پایش اینجا. او فرشته خوب خداست. می دانی کارش چیست؟ خودش به تو چیزی نگفت؟
  #نتیجه:
  او یک “فرشته ی اطلاعاتی” بود که بخاطر کاربلدی “اینجانب” دستش رو شد!
  آن مورچه/فرشته اطلاعاتی از کجا میدانست “آسینتامن” یک فرشته است؟
  آن مورچه/فرشته اطلاعاتی از کجا می دانست “آسینتامن” یک پایش همیشه عرش است؟
  پس معلوم است خودش هم به عرش رفت و آمدی دارد!!!
  پس آن “مورچه اطلاعاتی” خودش هم یک “فرشته اطلاعاتی” بوده است!

 6. راحیل می‌گوید:

  جالب بود

 7. بی دل می‌گوید:

  سلام بر حسین(ع)…سلام بر قلب زینب صبور(س)…سلام بر مقتدرمظلوم،علی (ع)…سلام بر بانوی قد خمیده(س)…سلام بر………

 8. طاهره فتاحی می‌گوید:

  وقتی کتاب چاپ شد یه پاورقی بزن برای این آسیتینمسخن ببینیم یعنی چی.
  اگه اینجا بپرسیم که جواب نمی گیریم 🙁

 9. نازنین می‌گوید:

  سلام داداش.عاااالی بود،مثل همیشه…پس رمان سمفونی مورچه ها کی چاپ میشه که بخریمش؟؟؟

  شهادت مولای متقیان،حضرت علی(ع) بر شما و همه شیعیان تسلیت باد.

 10. نگاه منتظر می‌گوید:

  سلام….

  بگید سلام منم به حسین ع برسونه……

  سلام بر حسین ع

 11. دیوونه داداشی می‌گوید:

  سلام بر حسین*

 12. صحابه ای از صدر اسلام می‌گوید:

  خدا رو شکر

 13. میلاد پ س 3 می‌گوید:

  ماشاء الله
  الهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 14. ذکر تعجیل فرج رمز نجات بشر است *ما برآنیم که این ذکر جهانی بشود.

  اللهم عجل لولیک الفرج
  _____________________________________________________
  سلام.
  طاعاتتون قبول.

  مارابه دعا کاش فراموش نسازند رندان سحر خیز که صاحب نفسانند

  تا بعد.
  التماس دعا.
  یا علی.

 15. میلاد پ س 3 می‌گوید:

  جسارت نباشه داداش حسین
  می شه بدونم “آسینتامن” یعنی چه؟
  داداش حسین: قصه دارد برای خودش. این را بگذارید در همان کتاب متوجه می شوید. همه چیز این رمان را لو بدهم می ترسم دیگر نخرید!

 16. آیه می‌گوید:

  – آسینتامن هر کسی که خدا را به بابااکبرت قسم می دهد، دعایش را می گذارد در بالش و می برد پیش خدا.

  واییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  چقدر خوشحال شدممممممممممممممممممممممممممممممم

  سلام بر حسیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  سلام بر آسینتامن

 17. آیدا می‌گوید:

  یاراحم العبرات…

  سلام بر حسین(ع)………فقط همین وتمام

 18. زهرا رمضانپور می‌گوید:

  باورم نمی شه. یه رقمی شدم…!
  به قول خواهر فتّاحی اینجا که بهمون جواب ندادید یعنی چی؟ لااقل بگید تلفّظش چطوریه؟! هر چی که هست اسم جالبیه. یاد آنتی هیستامین افتادم. باور کنید اوّل که فقط تیتر رو دیدم فکر کردم منظورتون همین آنتی هیستامینه منتها از قول شیخ بی سواد نوشتید! یعنی یه مطلبی در مورد شیخ که آنتی هیستامین رو اشتباه می گه!
  حسین قدیانی: آسینتامِن. آ…سین…تا…من… چند بخشه؟!

 19. فرص الخیر می‌گوید:

  سلام
  دلمون رو راهی دیار حسین کردین. یا حسیــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  خوش به حال آسینتامن. چه سفر خوبی! و چه سفیر خوبی! الان خیلی ها دارن خدا رو به خون بابا اکبر قسم میدن و سر این ملک مقرب حسابی شلوغه. راستی ایکاش میگفتید این اسم رمز از کجا میاد؟

 20. ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
  ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________
  ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\
  ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ یا امام خامنه ای ִ \
  ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲
  ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
  ּ ּ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\
  ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞
  ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞
  ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞
  ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯
  ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ۞ִִ ִ ִ ִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ

 21. ریحانه می‌گوید:

  آن آرامشی که بر دلت افتاد، قبل از سلام بر حسین، سلام حسین بود بر تو. ای فرزند آدم! هیچ کس به حسین سلام نمی دهد. ما همه داریم جواب سلام حسین را می دهیم.
  سلام بر حسین
  عالی بود اشکم در اومد 🙁

 22. آیه می‌گوید:

  چه اسمی داره این فرشته!!!!!!!!!!!!!!!!!
  کجایی هستن ایشون؟

 23. آیه می‌گوید:

  “همان مورچه ای که خیلی کوچولوموچولو تر از شماست. ”
  الهی!
  کاش عکسشو بزارید ببینیمش…………………….

 24. ناشناس می‌گوید:

  وااااااای چقدر زیباست.
  داداش حسین تو رو خدا زودتر تمومش کنید و برسونیدش به دست ما.

  چقدر زیبا نوشتید.
  دلم میخواد همشو داشته باشم و یه جا بخونمش.

 25. مرادی می‌گوید:

  به نظرم بد نیست مطلبی هم راجع به حسن رحم پور ازغدی بنویسید .
  این روزها بد جوری تخریبش میکنند.

 26. خان باجی می‌گوید:

  سلام علیکم
  صلی الله علیک یا اباعبدالله . امیدوارم انقدر روسیاه نباشم و جوابی بشنوم .
  .
  آسینتامن یعنی چی ؟ معنیش چیه ؟ تاحالا همچین اسمی نشنیده بودم .
  و اما …
  این روزها انگار دلمو گذاشتن روی منقل هی باد میزنن هی باد میزنن . بد جوری می سوزه . میخوام اگر فرشته ای صدامو می شنوه قسمش بدم بحق خون حسین که مظهر عشق خداست همه اونهایی که اسم شهید رو ملعبه و دستاویزی جهت رسیدن به اهداف کثیفشون کردن از ریشه خشکشون کن و قداست رو به اسم شهید و شهدامون برگردونه .. آمین یارب العالمین .
  حسین قدیانی: به “میلاد” که همین سئوال را پرسیده بود جواب دادم.

 27. ریحانه می‌گوید:

  إ ؟ اول شده بود حواسم نبود 🙂

  کاش بقیه ش هم بود….

 28. سیداحمد می‌گوید:

  داداش واقعا خیلی هنرمندی.
  خیلی متفاوته؛پر از حرفهای جدیده.
  هر لحظه تو این رمانتون یه اتفاقی میافته و یه حرفی زده میشه که آدم اصلا انتظارشو نداره.
  واقعا عالیه.

  داداش جان خیلی مخلصم.
  داداش حسین: خیلی دعا کن برادر. این شبها وقتی خواستی آه بکشی و دستی بر ماه بکشی، بدان که ستاره ای افتاده در چاه.

 29. سهراب می‌گوید:

  سلام.نمازو روزه هاتون قبول.
  دلم برا سمفونی مورچه ها تنگ شده بود.ممنون .

 30. برف می‌گوید:

  سلام
  فکر کنم دارید زیادی به منتقد نما هاتون می پردازید ارزشش رو ندارند …
  حسین قدیانی: البته من هم خداوکیلی آنقدر ارزشش را ندارم که این دوستان بیش از حد معقول مرا نقد کنند. وقتی حضرت ابوتراب می گوید انا عبدک الضعیف، یکی چو من لال شود بهتر است. این شبها برای همه دوستان و همسنگران بدون هیچ خط قرمزی دعا کنید.

 31. فرص الخیر می‌گوید:

  راستی بالاخره کتاب سمفونی مورچه ها یا سفر نامه حج کی در میاد؟
  آخ سلام یادم رفت
  سلام علیکم
  حسین قدیانی: سفرنامه تمام شده تقریبا و من دارم برای برخی اضافات چند کتاب مرتبط با تاریخ مکه و مدینه را می خوانم. سمفونی حالا حالاها کار دارد.

 32. زهرا رمضانپور می‌گوید:

  آقا اجازه؟ ما بگیم؟ چهار بخش!
  آقا اجازه؟ کتاب نه ده بودا… اونو که همه شو خونده بودیم و فوت آب بودیم خریدیم(حتّی به قیمت تاول زدن پا!) اینو که تیکّه تیکّه ازش خوندیم و کلّشو نخوندیم، فقط به خاطر دونستن معنی یه کلمه نخریم؟ آقا اجازه؟ ما قول می دیم آقا، تعهّد می دیم بخریم. می خواین فردا ولیمونو بیاریم؟!

 33. پلاک شهادت می‌گوید:

  سلام داداش خیلی قشنگ بود . مثل همیشه . تمام که بشود چه می شود !
  سلام بر حسین … سلام بر حسین …
  چه شد که نام آسینتامن را برای مورچه ای که از تبار فرشتگان بود انتخاب کردید ؟
  حسین قدیانی: به یکی از دوستان که پرسیده بود، جواب دادم چرا. ممنون از شما.

 34. خان باجی می‌گوید:

  ممنون از شما .
  و یک تشکر ویژه از دوستانی که با تصویر خون شهید اینقدر هنرنمایی کردند و نشون دادند که قلم بیشتر از فشنگ کاربرد داره .
  یاحق

 35. پلاک شهادت می‌گوید:

  الان دیدم جوابتان را . چشم صبر می کنیم . راستش آنقدر از این رمان خوشم آمده و برای دوستان تعریف کرده ام که خیلی ها مشتاق منتشر شدنش هستند . مطمئنم که نام رمان سمفونی فرشته ها جهان گیر می شود .
  برای شادی روح بابا اکبر صلوات بفرستیم .
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم .

 36. فرص الخیر می‌گوید:

  ای کاش یه قسمت کوچولو از سفر نامه رو هم میذاشتین. ما با نوشته های شما همیشه دلمون پر میکشه به جایی که ازش مینویسید.توی این لیالی قدر جایی رو بهتر از حرم الله برای پناه بردن نمیشناسم

 37. آیه می‌گوید:

  آ…سین…تا…من…
  باید رمزگشایی بشه
  آ:آه آیا؟
  سین:ح+سین=حسین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  تا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  خوب فکر ما مشغول شد……………….
  داداش حسین: نزدیک شدیدها!

 38. ماورا می‌گوید:

  سلامی دوباره

  اومدم بگم چند هفته ای جایی بودم مهمون،

  تو این مهمونی میمون ،

  مهمونای دیگه ای هم بودند با هامون،

  بلا استثنا همگی بودند خاطرخواتون،

  هرکی می اومد برای سخنرانی و وعظ و خطبه و … با ربط و بی ربط یه حرفی از نه ده می زد و یه

  حرفی از داداش حسین بچه بسیجی ها.

  حالا هی بگو دشمن دارم!

  حالا هی بگو:
  یه سایه همش باهامه
  یکی تعقیبم می کنه
  یه صداهایی می شنوم
  از پشت پنجره یکی رد شد
  از لای آجرا صدای ناله می آد
  اِ پرده چرا تکون خورد ؟
  اون جن ِ یا چوب لباسیه ؟
  سر کوچه یه خبراییه ؟
  یکیو دیدم لباس بارونی تنش ، سیگار برگم تو دهنش !
  اِ چرا لامپ داره پر پر می زنه ؟
  کــــــی پشت در ِ ؟

  .
  .
  .

 39. ریحانه می‌گوید:

  با این متن ها دلمونو خون میکنید برای رمانها جدا میگم چرا نخریم؟باشه با کله میخریم….کاش منم بتونم کتابارو گیر بیارم ناامیدم 🙁 🙁

 40. سیداحمد می‌گوید:

  داداش حسین جان بخدا خیلی باشعوری.
  به بزرگواریه خودت ما رو ببخش اگه قدرتو نمیدونیم!

  جوابی که تو متن قبلی به کامنت محمد مقدم دادید واقعا عالی بود.
  نوکرم حاج حسین.
  داداش حسین با شعور بسیجیها فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائی داری.
  داداش حسین: کجا من فدایی دارم که حتی دریغ از یک پیام بازرگانی؟!

 41. هیچی دیگه
  بیست و چهار ساعت یک ساعتم باید قرض کنیم تا برسیم شاهکارای شما رو بخونیم
  فوق العاده اید
  همین رو می تونم بگم …

 42. بسم رب المهدی

  تهران بود و تابستان گرمش …
  رمضان بود و آخرین جمعه اش …
  آرمان بلند پیر جماران بود و روز قدسش …
  روز قدس بود و ما …
  ما …
  همان هایی که هر سال می آمدیم …
  از کودکی … با گام های …

  اللهم عجل لولیک الفرج

 43. مصباح می‌گوید:

  سلام به همگی
  دست شما درد نکنه مورچه خونِمون اومده بود پایین!!
  چه عجب کامنت ها جواب داده میشه!

 44. امین 2060 می‌گوید:

  تو ای فرشته خدا که می روی سوی حسین
  سلام گرم ما رسان به خاک بین الحرمین
  به خیمه آل عبا به کودکان تشنه لب
  به مشکهای خالی و به اضطراب زینبین
  سلام ما از این مکان که قطعه ای ز جنت است
  به ساقی تشنه لب و به شاه کربلا حسین

  دلم بدجوری هوای بهشت بین الحرمین کرده
  اینجا قطعه ای از همون بهشته
  اللهم ارزقنا کربلا

 45. سحر می‌گوید:

  سلام
  هورا…بازم مورچه ها…جمعه منتظرش بودیم.آدمو غافلگیر میکنید!
  آسینتامن!…عجب اسمی..برید تو گوگل سرچ کنید فقط یه دونس!…کاملا بکره..
  .

  “ی فرزند آدم! هیچ کس به حسین سلام نمی دهد. ما همه داریم جواب سلام حسین را می دهیم.”
  ممنون.

 46. آیه می‌گوید:

  آخ جووووووووووووووون
  بچه ها کمک کنید رمزگشایی بشه

 47. مصباح می‌گوید:

  سلام بر حسین………………………..

 48. زهرا رمضانپور می‌گوید:

  صبح روز اوّل آذر ماه سال۵۹ در اقدامی بی سابقه برای تقدیر و تشکّر از شجاعت ها و شهامت های او در بیش از ۵۰ مأموریت جنگی خطرناک، بلوار منتهی به نیروی هوایی شیراز را به نام او کرده و حوالۀ یک قطعه زمین را به او دادند. او دربارۀ این مراسم نوشت:«غرور شادی آفرین را در چشمان همسرم دیدم. خانواده ام نیز خوشحال بودند. حواله زمین را که دادند دستم، فقط به خاطر دل همسرم گرفتم و به خاطر او و مردم که این همه محبّت دارند و خوبند پشت تریبون رفتم. ولی همین که پایم به خانه رسید دیگر طاقت نیاوردم. حواله را پاره کردم و ریختم زمین. یعنی فکر می کنند ما پرواز می کنیم و می جنگیم تا شجاعت های ما را ببینند و به ما حوالۀ خانه و زمین بدهند؟»
  اینها در مورد شهید عبّاس دوران بود. نمی دونم چی شد یاد ایشون افتادم. بی اختیار رفتم سمت کتاب زندگینامه ش و اینو نوشتم.

 49. ریحانه می‌گوید:

  میگم اون لبیک بالایی ناجور افتاده نمیدونم کپی میکنید یا چیکار ولی احتمالا از اون نقطه هاش جاگذاشتین.

 50. محمد مقدم می‌گوید:

  این هم طرح اهدایی این بنده حقیر به وبلاگ مقدس قطعه ۲۶:
  http://drahmadinejad.persiangig.com/image/agha.png
  حسین قدیانی: برادرم! طرح زیبایی بود. به جای عکس من تصویر یک شهید را بگذارید، حتما کار می کنم. از دیگر دوستان نیز تقاضا دارم در طرحهای زیبای خود از قرار دادن عکس من کنار تصویر آقا جدا خودداری کنند. نکته دیگر: نظرات خود را بدون طعنه زدن به دوستان دیگر و این ماجرای اخیر بفرستید. خدا همه ما را عاقبت به خیر کند. آن بسیجی ای هم که به من ناسزا می گوید و دروغ می بندد، اگر خود را سرباز آقا می داند، من حاضرم کفش او را واکس بزنم. این را هم فراموش نکنید؛ هستند کسانی که به من نقد دارند اما هیچ غرض و مرضی ندارند. و البته من گاهی می بینم همان کسانی که مامور به اختلاف افکنی میان نیروهای خودی هستند و مسئله سازی می کنند، گاه سعی در تشدید اختلاف میان همسنگران فضای سایبر می کنند. دیده ام گاه به موازات کامنتی که برای من می گذارند که دمت گرم! فلانی را محکمتر بزن، در وبلاگ همان فلانی از من دروغی می نویسند تا نظر او را نسبت به من منفی تر کنند. از اینها گذشته ما در شجاعت الگوی مان مالک است و در ادب نیز. چه بهتر که به برکت این شبهای مبارک حتی اگر کسی بر صورت ما آب دهان انداخت، ما دعایش کنیم.

 51. سیداحمد می‌گوید:

  یه پیام “بی زر گانی” با یه دنیا عشق تقدیم به بهترین داداش دنیا.

  ساعت ۱۲:۲۲
  تعداد افراد آنلاین: ۴۰ نفر.

  تا کور شود هر آنکه نتواند دید.ماشالله.

  داداش حسین بسیجیها فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائی داری.

 52. مصباح می‌گوید:

  اسم کربلا که میاد جگرم پاره پاره میشه!
  مخصوصا اگه رفقا تند تند ازت حلالیت بگیرن برای کربلا
  تو هم …..

 53. سحر می‌گوید:

  راستی ۵ ساعت دیگه من میام تو این دنیای ………نمیدونم چی!شاید همون عروس هزار داماد به قول حافظ بهترین تعبیره!…متاسفانه یا خوشبختانه کمتر از کلمه التماس دعا استفاده میکنم ولی اینجا فرق داره. از همه اهالی قطعه میخوام تو این شبها برام دعا کنن که شروع برهه زمانیه خوبی باشه.البته برای همه دعا کنید.
  خوشحالم که وقتی متولد میشم اینجام.آخه مدتیه اکثر اوقات تا صبح اینجاییم دیگه!:)
  حسین قدیانی: ماه رمضان برای به دنیا آمدن و به خود آمدن ماه خوبی است. عمرتان زیر سایه مرتضی علی.

 54. پلاک شهادت می‌گوید:

  خصوصی
  داداش من فکر کنم کشفیدم
  منظور تا آسمان هست ؟

 55. امیرارشیا می‌گوید:

  عالییییییییییییییی

  ۲۰ بیست داداش حسین
  یعنی بییییییییی نظیر
  دم شما گرم

 56. عتید می‌گوید:

  سلام فرزند شهید
  خیلی زیبا بود خیلی. چند وقتیه دلم بد جوری هوایی حرم جدم شده شما بیشتر هواییش کردید.
  دعا کنید راهی بشم چشام و دلم خیلی بیقراری میکنند
  سلام بر حسین
  زیر سایه ولابت باشید

 57. یه منتظر می‌گوید:

  خبر رسید که تو با بهار می ایی
  در انتظار تو من تا بهار خواهم مرد
  اللهم عجل لولیک الفرج

 58. سحر می‌گوید:

  ممنونم!
  .

  آسینش به آقام حسین هم میخوره!
  ولی همون آه باشه فکر میکنم.
  اون من هم مِن نیست..فکر کنم مَن باشه!یعنی خودتون.

 59. ya zeinab می‌گوید:

  عالی بود…”ای فرزند آدم! هیچ کس به حسین سلام نمی دهد. ما همه داریم جواب سلام حسین را می دهیم.” السلام علیک یا ابا عبدلله!
  اسم جالبیه برای فرشته! من شنیدم همه فرشته ها آخر اسمشون به ” ایل” ختم میشه! حالا این چرا به ” من ” ختم شده! شاید یه فرشته مدرنه!
  حسین قدیانی: بدتر از خودم فرشته مغروریه!!

 60. رضا می‌گوید:

  سلام
  انشا الله به حق این شبها قلمتون بیمه ی عباس (ع)
  یه سوال که امیدوارم بی جا نباشه
  ببخشید ولی برام مهمه بدونم
  علت خاصی داره که تو برخی از جواب دادن ها اسم کاملتون رو می نویسید و تو برخی دیگه می نویسید داداش حسین ؟
  بازم ببخشید اگه سوالم بی ربط بود

 61. امیرارشیا می‌گوید:

  داش حسین امروز افطار خونه یکی از بستگان بودیم ماهواره و شبکه BBC فارسی
  شوکه شدم

  یعنی ۲۴ ساعته دارن چه دروغا و حرفایی را به خورد مردم میدن ملتم باور میکنن

  ماشاالله اقای ضرغامیم که خوابش برده
  ۴ تا سریال مزخرف گذاشته که مثلا مردم نرن سراغ ماهواره

 62. مصباح می‌گوید:

  متشکر از اینکه نظرم را سانسور کردید
  از روی دلتنگی چیزی نوشتم وبعد پشیمان شدم
  یاعلی

 63. سلام. شبتون بخیر.طاعاتتون قبول
  خیلی جالبه این کتاب و شما هم ما را تشنه تر می کنید برای این کتاب!
  بی صبرانه منتظر این کتاب هستیم.
  اجرکم عندالله
  نفستون حق،قلمتون پرشور
  یاعلی

 64. رامیان می‌گوید:

  سلام

  برای یافتن معنی آسینتامین کامنتا رو معکوس رفتم بالا!
  و آخرش فهمیدم باید کتابو بخرم تا بدونم! دی!

  جالب بود خصوصا مورچه اطلاعاتیش!

  منتظرم
  یاعلی
  حسین قدیانی: چشممان به جمال نظر شما روشن شد؟!

 65. gomnam124 می‌گوید:

  خیلی قشنگه . نمیشه بازم بگید . همیشه جای حساس تموم میکنیدش 🙁

 66. فرص الخیر می‌گوید:

  اومدم برای سلام اخر امشب و خداحافظی
  خیلی التماس دعا دارم از همه به خصوص برای دختر کوچولویی که محتاج دعای شما خوبان هست
  توی این شبا اگه حالی دست داد این نازنین ۲ ساله رو هم دعا کنید
  انشالله که این آخرین شبای قدر بدون مولا باشه
  اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

 67. رامیان می‌گوید:

  سلام

  محض جبران سوتی کامنت بالایی معروض میداریم منظورمون از موچه ی اطلاعاتی همون فرشته ی اطلاعاتی بود!

  منتظرم
  یاعلی

 68. پلاک شهادت می‌گوید:

  منم محترمانه منتظر می مونم تا کتاب بیاد بیرون . هرچی اینور اونور می کنم کلمه رو به جایی نمی رسم . این اسمم از اون ابتکارات ناب داداش حسین هست .
  اون کشفم هم که منتفی شد .

 69. سیداحمد می‌گوید:

  داداش حسین جان ما عاشق همین غرورتیم!

 70. ya zeinab می‌گوید:

  احسمت به آقا امین بایت شعر زیباشون!
  ” تو ای فرشته خدا که می روی سوی حسین، سلام گرم ما رسان به خاک بین الحرمین؛ به خیمه آل عبا به کودکان تشنه لب، به مشکهای خالی و به اضطراب زینبین؛ سلام ما از این مکان که قطعه ای ز جنت است، به ساقی تشنه لب و به شاه کربلا حسین”
  انفاق به سیلزدگان پاکستان و زلزله زده های دامغان فراموش نشه!

 71. ya zeinab می‌گوید:

  اصلاحیه: احسنت صحیح است! 🙂

 72. شقایق می‌گوید:

  سلام
  خیلی قشنگ بود بی نظیر دعا میکنم زودتر تموم شه تا بتونم معنی شو بفهمم
  حاجی التماس دعا

 73. سوده می‌گوید:

  سلام. وبلاگ شهید محمد چمنی به روز شد. خوشحال میشم قدم رنجه بفرمایید

 74. ماورا می‌گوید:

  ما خیلی تو این مهمونی منتظر شرفیابی شما شدیم

  (ما منظور خیلی هاس)

  ولی شما افتخار ندادید به بچه بسیجی ها،

  یادت باشـــــــــــــــــــــــــــــــــه ؛
  حسین قدیانی: کدام مهمانی؟

 75. هپلی می‌گوید:

  آسنتامن به گمونم از سه جزء تشکیل میشه:

  آسی+نت+امن

  “آسی” مخفف آسید یا بهتر بگم آقا سید هست

  نت هم که یعنی نت یا همون اینترنت

  امن هم که یعنی امن و امان!

  یه است اگه تهش بندازیم میشه : آقا سید نت امن است!!!!!!!!!!!!

  حالا این سید کیه و چه نسبتی با امنیت نت داره الله اعلم!
  داداش حسین: آی دلم! وای دلم! خدا لعنتت کنه هپلی!

 76. ماورا می‌گوید:

  تو مغرور نباشی کی باشه داداشم

  ولی همین غرورس که مارو می ترسونه داداشم

  غرورتو واسه بچه بسیجی ها خرج نکن داداشم
  حسین قدیانی: چشم!

 77. رامیان می‌گوید:

  سلام

  امشب بازار سوتی کامنتی بدجور داغ است!
  برباعث و بانیش صلوات!

  منتظرم
  یاعلی

 78. اقاقیا(نغمه سابق) می‌گوید:

  سلام داداش حسین.خیلی زیبا بود مدتهاااااا بود منتظر سمفونی بودیم.
  التماس دعا

 79. dadashmahdi می‌گوید:

  حسین خان نمیدونم چی بگم فقط خدا قوت

 80. سیداحمد می‌گوید:

  هپلی!

  رفیق خسته نباشی!
  داداش حسین شما خبر نداری هپلی این جوابها رو از کجا میاره؟
  ترکیدم!

 81. صحابه ای از صدر اسلام می‌گوید:

  امنیتش که واقعا برقراره دیگه !
  به کوری چشم سران فتنه.
  🙂

 82. یکی می‌گوید:

  سلام حاجی
  دیدی دکتر خلبان شهردار تهران برای شب قدر خط مترو راه انداخت؟

  دمت گرم حاجی
  دمت گرم

 83. پلاک شهادت می‌گوید:

  حالا نمیشه یک ذره در حد اپسیلن راهنمایی کنید ؟ به این ذهن درگیر من رحم کنید . شدیدا درگیر آسینتامن شدم

 84. gomnam124 می‌گوید:

  منم میخواستم بگم اول آسینتامن یعنی آقا سید 🙂
  خجالت کشیدم !

 85. اقاقیا(نغمه سابق) می‌گوید:

  راستی داداش چه خبر از ایزی لایف؟؟؟؟

 86. سحر می‌گوید:

  باور کنید تا فکرم مشغول شد برای رمز گشایی یاد جناب هپلی افتادم و گفتم جون میده برای تحلیل های ! ایشون تا اینکه بالاخره…….! نصف شبی به خونه برپا دادم!عالی بود.

 87. ریحانه می‌گوید:

  هپلی عجب رمز گشایی کرد 🙂
  هپلی به چه معنا؟

 88. sernevis می‌گوید:

  سلام داداشی
  مثل همیشه معرکه ای
  نمی دونم چرا فکر میکنم اسینتامن یه ربطی به ۳۱۳ تن داره؟؟!!!!!!!
  حسین قدیانی: آسینتامن را ول کن. متن جدید نوشتم.

 89. محمد می‌گوید:

  سلام. خیلی خیلی عالی بود. ای کاش امام حسین به ما هم سلام کنه تا لیاقت جواب دادنشو داشته باشیم. صلی الله علیک یا ثارالله.
  در انتظار جوابم یا حسین.
  دعا بفرمایید. راستی به اون مورچه وزارتیه بگید پا تو کفش ما نکنه. یکهو دیدی سر از اوین و کهریزک و ۶۶ یا شاید هم ساختمون قرمز سپاه در بیاره ها.
  یا حق!!!!!

 90. مریم می‌گوید:

  سلام
  آفرین ب داداش حسین . چ پر کار .
  چقدر عکس قشنگ از ذوق بچه ها .
  آفرین ب همه
  آسینتامین رو دوست دارم . ممنون ک هستین
  دعام کنین خواهشا
  خوب نه عالی باشین (:

 91. گلادیاتور می‌گوید:

  سلام
  مثل همیشه قشنگ بود و عالی ! دلم گرفت … گلادیاتور و گریه ! عمراً ! فقط دلم خواست برم تو قبر …
  التماس دعا

 92. سعید-ه(مجنون) می‌گوید:

  سلام حسین جون

  قلمت روان

  دشمنت ناکام

  یاعلی

 93. وارث می‌گوید:

  مورچه اطلاعاتی رو خوب اومدی داداش! یه سوال میکردی شاید سرباز گمنام باشه؟
  راستی امشب محمد حسین جعفریان اومده بود کانال ۴ برنامه راز، اون شعری هم که در مورد جانبازان جلوی آقای خامنه ای خونده بود رو پخش کردن که آخرش میگه که من باید این همه درد را تحمل کنم و شهید زنده باشم، تازه کلی هم التماس دعا داشت وضع جسمانیش خیلی بد شده. حالا میخواستم بگم ماها میتونیم خدا رو به این شهید های زنده قسم بدیم و از اون فرشته قشنگها برامون بیاد. مگه ما میلاد حضرت عباس رو به اسم روز جانباز نمیشناسیم؟

 94. یکی از پروانه ها می‌گوید:

  سلام داداش حسین بچه بسیجی ها
  فرشته خداست مآه در روی زمین ،یار حسین (ع) است ماه در کربلا ی ۸ماه دفاع مقدس ،جواب هل من ناصر ینصرونی خورشیدماه است ، مآه بنی هاشم است در تاریکی ظلمت ،امید حزب الله ماه است ،امید سید حسن نصر الله ماه است ستاره پرنورش حسین قدیانی است .
  اللهم صل علی محمد وال محمد وعجل فرجهم واید امامناالخامنه ای
  آسینتامین
  آ آه
  سین حسین
  تا ستاره
  من منتظر

 95. مهساشریف می‌گوید:

  اقا منم بگم ((آسینتامن))………..به زبون اصفهانی………… اسی نتا من هستم ……. قطعه ۲۶ اس نت هست خوب معلومه 😀

 96. amir می‌گوید:

  سلام مرا به حسین می رسانی؟
  خون خدا هم حسین، ثارالله است.
  کاش قسمت ما هم بشه

 97. 255815 می‌گوید:

  سلام به همگی!
  برنامه راز امشب عالی بود!محمد حسین جعفریان معرکه است… حظ کردم!!!
  آسینتامن هم تکملش بود…
  دم شما گرم
  خدا قوت….
  التماس دعا

 98. 255815 می‌گوید:

  داااااداااااااش!!
  تو نابغه ای!!

 99. فطرس ملک می‌گوید:

  سلام آقای قدیانی
  .
  به نظر میاد این آسینتامن یه جورایی کار فطرس انجام میده و شبیه اونه
  .
  شایدم باهم دوستن؟
  .
  فکر کنم ارتباطش هم یه جورایی به حضرت ماه بر می گرده!!!!!!
  .
  بازم نمیدونم!!!!!!!!
  .
  التماس دعا
  یاعلی مدد

 100. سلام بر حسین
  “از حسین تا من” راهی نیست
  و هیچ فرشته ای کار دلم را نمیکند
  وقتی که اشکهایم به پای غصه هایش می بارد
  خدایا ترا به حق بابااکبر این حسین قدیانی امشب مهمان ثارالله کن این قطعه مقدس را
  که همگی محتاج درسهای عاشوراییم
  خلاص

 101. آذرخش می‌گوید:

  ایول
  خیلی قشنگ بود. عالی بود.
  ولی شما قصد داری ما رو دق بدی دیگه. هی دو خط دو خط از داستان رو می ذاری.
  تا کی منتظز بمونیم. مامانم که اینقدر نه ده رو خوند کل کتاب برگ برگ شد. حالا ببینیم سمفونی مورچه ها چه بلایی سرش میاد.
  راستی نیازی به دعای ما نیست ولی من همیشه می گم. خدا بابااکبر رو با سیدالشهدا محشور کنه. آمین

 102. ماورا می‌گوید:

  داداشم

  قربون چشمت برم ؛

  بخاطر مسائل امنیتی نمی تونم از مهمونی زیاد برات بگم ،

  ولی از میثم دوئل بپرس ، اوشون اومده بودند.

  حرم شاه عبدالعظیم حسنی ، مقاومت، جنگ نیمه ، حاج یکتا، استاد ……

 103. طاهرزاده می‌گوید:

  چقدر قشنگ بود…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.